Đăng Ký Nhập Học

Để nộp đơn xin vào trường, du học sinh cần phải điền vào mẫu đơn của Bộ Giáo Dục và Phát Triển Nhi Đồng thuộc tiểu bang Victoria tại Úc. Đơn này có thể đến lấy hoặc tải xuống từ trang mạng của Bộ, điền xong và nộp lại theo địa chỉ sau:

International Student Program Unit
Department of Education and Early Childhood Development
GPO Box 4367
Melbourne Victoria Australia 3001

Trang nhà của Bộ Giáo Dục: www.education.vic.gov.au

Muốn biết thêm thông tin hoặc xin các mẫu đơn có thể liên lạc như sau:
Địa chỉ điện thư: international@edumail.vic.gov.au
Số điện thoại: +61 3 9651 3700
Số fax: +61 3 9651 2981
Trang mạng: www.study.vic.gov.au

Muốn có thêm thông tin về Chương Trình Giảng Dạy cho du học sinh tại trường Trung Học Rosehill (Rosehill Secondary College), xin liên lạc với:

Cô Sandra Smart
Hiệu Phó kiêm Điều Hợp Viên Du Học Sinh
Số điện thoại: +61 3 9337 2488
Địa chỉ điện thư: smart.sandra.s@edumail.vic.gov.au

 

Mã số CRICOS: 00861K
Bộ Giáo Dục và Phát Triển Nhi Đồng (Department of Education and Early Childhood Development)

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Trainings CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K).
For further information refer to www.study.vic.gov.au.

website by essendon creative