Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Trung Học (VCE)

Học sinh trường Trung Học Rosehill luôn đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học (VCE) với điểm trung bình là 31 trên 50. Điểm số này cao hơn điểm trung bình của học sinh tất cả các trường trung học trên toàn tiểu bang.

Một vài học sinh đã nhận được học bổng và theo học các chương trình đào tạo ở một số trường đại học như tại Đại Học Victoria – khóa học Portfolio Partner Program (PPP), tại Đại Học La Trobe – khóa School Access La Trobe (SALT) và tại Đại Học RMIT – khóa học Schools Network Access Program (SNAP).

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Trainings CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K).
For further information refer to www.study.vic.gov.au.

website by essendon creative